Inom arbetslivet är det arbetsgivarens uppgift att se till så att medarbetarnas arbetsrättsliga rättigheter efterföljs på arbetsplatsen.

Arbetsrätt avser relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, sålunda de regler som omfattar arbetsförhållanden. Arbetsrätten kan vidare delas in i två huvudområden som Individuell arbetsrätt och Kollektiv arbetsrätt. Den individuella arbetsrätten avser bland annat områden så som arbetsmiljölagen, Lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Den kollektiva arbetsrätten däremot avser snarare kollektivavtal och medbestämmandelagen. Just på arbetsplatsen bör både arbetsgivare och personalchef hålla sig uppdaterade med gällande lagstiftningar på området då detta är en del av vardagen på ett kontor. Ett bra tips är att hålla sig insatt i arbetsrättsliga frågor och en god idé är att kontinuerligt följa domar, predikat och lagförslag. EdgeHR lär ut arbetsrätt och hjälper alla som arbetar med komplexa arbetsrättsliga frågor att hålla sig uppdaterade direkt via webben.

Vad är ingår när man talar om arbetsrätt? Här följer de vanligaste punkterna:

  • Arbetsmiljö – enligt lagen avser arbetsmiljön alla faktorer i arbetet så som fysiska, tekniska, sociala, arbetsorganisatoriska och arbetets innehåll. Sålunda är arbetsmiljölagens huvudsakliga syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i samband med det dagliga arbetet samt ställer krav om arbetsgivarens förmåga att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
  • Diskriminering – avser i svensk lagstiftning finns sju områden där diskriminering kan hävdas: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och slutligen ålder.
  • Sexuella trakasserier i arbetslivet – innebär att en person blir trakasserad i sexuell natur av en kollega som exempelvis genom fysisk beröring, kommentarer eller blickar med mera. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och stoppa denna typ av trakasseri på arbetsplatsen.
  • Jämställdhet – i arbetslivet förväntas att alla har samma förutsättningar oavsett könstillhörighet, enligt diskrimingeringslagen ska varje arbetsgivare sträva efter att uppnå en jämställd arbetsplats för sina medarbetare.
  • LAS – Lagen om anställningsskydd reglerar under vilka omständigheter en anställd kan bli av med sitt arbete samt hur en arbetsgivare ska gå till väga efter att en anställd blivit uppsagd. Inom denna lag finns även vissa regleringar gällande den anställdes ansvar gentemot arbetsgivaren.
  • Kollektivavtal – är ett skriftligt avtal som reglerar löner och anställningsvillkor för de anställda på ett företag och tas fram genom kollektiva förhandlingar med arbetsgivaren.