Arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om tunga lyft och giftiga ämnen. De handlar även om ergonomi, arbetstid, raster m.m. Att överblicka alla regler och veta vilka som gäller är inte alltid så enkelt, och denna sida syftar till att hjälpa undrande att ta reda på vilka regler som gäller på deras arbetsplats.

De yttre ramarna gällande arbetsmiljö anges i arbetsmiljölagen. Ett statligt verk, Arbetsmiljöverket, har fått i uppdrag av regeringen att mer detaljerat reglera vad som ska gälla. Tillsammans med arbetsmarknadens parter, d.v.s. fackföreningsrörelsen och arbetsgivarföreningarna, utarbetar arbetsmiljöverket föreskrifter och allmänna råd gällande vilka krav som kan ställas på arbetsmiljön. Föreskrifterna publiceras i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, och behandlar såväl psykiska belastningar som farliga ämnen och maskiner.

Arbetstidslagen
Arbetstiden regleras i arbetstidslagen. Där finns bestämmelser om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, samt regler för jourtid och beredskap, rätt till pauser och raster och hur lång vila man har rätt till mellan två arbetspass. Arbetsmiljöverket övervakar att lagen följs och kan även medge undantag från vissa av lagens regler. Lagen kan även åsidosättas genom kollektivavtal, men det är inte Arbetsmiljöverket som övervakar kollektivavtalen. Arbetstidslagen har anpassats för att överensstämma med Europaparlamentets direktiv 2003/88/EG, vilket innehåller minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid för alla arbetande inom Europeiska unionen. Om ett kollektivavtal bedöms strida mot dess minimiregler kan det prövas av EG-domstolen.

Inspektion och screening

För att säkerställa att reglerna följs genomför Arbetsmiljöverket inspektioner, som för det mesta är föranmälda. Inspektionen blir därmed framför allt att likna vid en demonstration av vad som behöver åtgärdas på arbetsplatsen, samtidigt som arbetsgivaren och skyddsombuden får möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor.
Från hösten 2010 och framåt prövar Arbetsmiljöverket en ny inspektionsmetod, screening. Denna innebär att alla företag inom en bransch får besök av en inspektör från verket. Först ut är branschen grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, där företag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö började få besök under hösten. I en screening ingår en översiktlig granskning av arbetsmiljön, och om brister påvisas kan ett uppföljningsbesök eller en fördjupad inspektion tillkomma. Denna kan ske direkt efter screeningen eller vid ett senare tillfälle.