Det finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till på alla kontor. I många fall handlar det om att skydda känsliga uppgifter. I andra handlar det om att skydda personalen från yttre hot. Med en sund säkerhetskultur och andra åtgärder kan ni skapa en arbetsplats som både är och känns säker för personalen.

Att du känner dig säker på din arbetsplats är viktigt. Säkerhetsaspekten har flera dimensioner. Det handlar dels om att du ska känna dig säker rent fysiskt – vilket är någonting som människor som jobbar exempelvis inom socialtjänsten kan vittna om. Lika mycket är det en fråga om att hindra utomstående från att komma åt uppgifter som är värdefulla för ditt företag. En bra första åtgärd är att ni skaffar en Sectragon porttelefon för att få koll på vilka som kommer in och ut ur er kontorslokal.

Upprätthåll en sund säkerhetskultur på kontoret

Exakt vilken typ av säkerhetsåtgärder som behövs på ditt kontor beror dels på vilken typ av kontorslokal ni har, dels på vad det är för verksamhet ni bedriver. I arbetslivet talas det ibland om termen säkerhetskultur. Med det åsyftas att alla som arbetar på en arbetsplats ska ha koll på säkerhetsföreskrifterna som gäller där. Vidare ska den på ett sunt vis uppmuntra de anställda till att uppmärksamma varandra när någon bryter mot säkerhetstänket. Säkerhetskulturen på ett kontor skulle till exempel kunna innefatta tydliga rutiner för att stänga och låsa dörrar mellan inre och yttre utrymmen. Grunderna till en bra säkerhetskultur:

  • Ledningen måste ta säkerhetsfrågor på allvar och låta dem genomsyra hela verksamheten.
  • Det sociala klimatet måste vara öppet så att anställda vågar rapportera om säkerhetsbrister.
  • Alla anställda ska vara involverade i arbetet med att bygga upp en säkerhetskultur.

Väktare för tider då kontoret är obemannat

Det räcker för det mesta med personalen som är närvarande på kontoret för att sörja för säkerheten på dagtid. I alla fall om det är så att verksamheten inte bedrivs kring någonting som är särskilt känsligt. Det kan vara en bra idé att skaffa avtal med en väktarfirma för de tider på dygnet då kontoret är obemannat.