Ett av de största problemen inom miljövård är det tysta bullret. Allt oönskat ljud klassas som buller av Arbetsmiljöverket, och omfattar både ljud som är skadliga för hörseln och sådant som ”bara” är störande. Deras rekommendation är att ta bort och minska buller på arbetsplatsen, för att minska kostnader för sjukfrånvaro och olyckor. I arbetsmiljöer som produktions- och monteringshallar ligger den dagliga bullerexponeringsnivån mellan 79 och 84 dB, där det som skapar mest buller är materialtransportörer och monteringsverktyg. I kontorslandskap är bullernivån oftast inte så hög, men det tysta bullret kan vara ett stort problem. Fläktar, telefoner och skrivare skapar en konstant ljudmatta som gör oss trötta och irriterade. Tinnitus är en av våra vanligaste hörselproblem, och innebär att man upplever ljud utan att det finns ett verkligt ljud. Det upplevs som mycket obehagligt och besvärande. En av de vanligaste orsakerna till tinnitus är just bullerskador. Dagens kontorslandskap är moderna och flexibla, men ljudmiljön blir lätt problematisk. Ljuddämpning och ljudabsorbenter är två sätt att komma till rätta med ljudnivån i kontorslandskap.

  • Reduktion. Man minskar ljudet genom skärmväggar som är ljudabsorberande, eller genom att ljudet styrs bort mot ett ljudabsorberande tak.
  • Absorption. Ljudenergi överförs till annan energi. Ju bättre det ljudabsorberande materialet är, desto mer ljudenergi omvandlar det.
  • Ljuddämpning. En ljudreduktion om 8-10 dB innebär en halvering av ljudnivån för det mänskliga örat.

Ljudminskning i kontorslandskap går att åstadkomma på flera sätt. ISkärmväggar fungerar både som visuell avskärmning och i bullerförebyggande syfte. Det går också att montera glasväggar med ljudabsorberande effekt, vilka bibehåller fördelarna med ett öppet och ljust kontorslandskap. Kontorsytan utnyttjas effektivt och skapar ljusa rum, vilka lätt kan monteras om i nya konstellationer. Det finns även skärmar i mindre format, som snabbt och enkelt går att montera på en bordsskiva. Det är en praktisk och priseffektiv lösning.

Ljudabsorption sker när energin i en ljudvåg absorberas in i ett annat material, vilket leder till en ljuddämpning. Det finns både direktljud, det vill säga ljud som kommer direkt från ljudkällan, och reflexljud. Reflexljuden är en effekt av att ljud sprids åt många håll, och sedan förstärks av vissa typer av ytor. När man försöker uppnå en god ljudmiljö i kontorslandskap är det viktigt att ha båda dessa typer av ljudförstärkning i åtanke, för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.